CHÂN ĐÈN (KHÔNG BAO GỒM CHỤP ĐÈN) - TRONCO DI PIRAMIDE MARMO NERO – Jacqueline Top